top of page

KINDLUSTUSMAAKLERILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

KEHTIVAD ALATES 30.12.2019


Kindlustusmaaklerilepingu üldtingimused on dokument, mis määrab Inpro Insurance Brokers OÜ (edaspidi Inpro Insurance või Kindlustusmaakler) ja Kliendi vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused. Kindlustusmaaklerilepingu üldtingimuste eesmärk on luua selged ning usaldusväärsed suhted Inpro Insurance ja Kliendi vahel. Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimused on kõigi Inpro Insurance poolt Kliendile osutavate Teenuste lahutamatu osa.


1. MÕISTED


1.1. Inpro Insurance on Kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte Inpro Insurance Brokers OÜ (reg.kood 14778803), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (https://www.fi.ee). Inpro Insurance juriidiline asukoht on Raua 32-13, Tallinn 10152, Eesti, telefon (+372) 383 8118 või (e-post: info@inpro.ee


1.2. Klient on iga juriidiline või füüsiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada või kasutab Inpro Insurance-i Teenuseid.


1.3. Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmib kindlustuslepingu ja kellel on kindlustusmaksete tasumise kohustus.


1.4. Kindlustusandja on äriühing (kindlustusselts), kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma maksmine.


1.5. Pooled on Inpro Insurance ja Klient ühise nimetusega.


1.6. Kolmas isik on iga juriidiline ja füüsiline isik, kes ei ole Pool üldtingimuste mõistes.


1.7. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib Inpro Insurance-ile teatavaks saanud Kliendi kohta käivate andmete sh isikuandmete töötlemist.


1.8. Tehingusuhted on õigussuhted, mis tekivad Inpro Insurance-i ja Kliendi vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Teenust.


1.9. Kindlustusmaaklerileping on leping, mille Pooled on omavahel sõlminud, kas suuliselt või kirjalikult, kindlustusmaakleriteenuse osutamiseks VÕS §658 lg1 alusel.


1.10. Kindlustusmaakleritingimused on käesolevad Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimused, mis on Kindlustusmaakleri Teenuslepingu ja Kindlustusmaaklerilepingu lahutamatuks osaks.


1.11. Teenus on teenus, mida Inpro Insurance Kliendile osutab.


1.12. Kindlustusmaakleri Teenusleping on Kindlustusmaakleri poolt osutatavate Teenuste kohta sõlmitud muu Inpro Insurance ja Kliendi vaheline leping, mis on sõlmitud kooskõlas VÕS §619 lg1. Kindlustusmaakleri Teenuslepingutele kehtivad üldtingimused koos Kindlustusmaakleri Teenuslepingu lisatingimustega.


1.13. Pakkumine on Kindlustusmaakleri poolt Kliendile esitatud pakkumine Inpro Insurance teenuste kasutamiseks, sh võrdlev kindlustusmakkumine.


1.14. Võrdlev Kindlustuspakkumine on Kindlustusmaakleri poolt esitatud Kliendi kindlustushuvile vastav erinevate kindlustusseltside kindlustuspakkumiste ülevaade.

2. ÜLDOSA


2.1. Kindlustusmaaklerilepingu üldtingimused kehtivad kõigi Tehingusuhete kohta.


2.2. Peale Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, Teenuslepingud, Lepingud ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted.


2.3. Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste, Teenustetingimuste ja Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega on võimalik tutvuda Inpro Insurance kodulehel (www.inpro.ee)


2.4. Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimusi kohaldatakse ka enne Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kestvate Tehingusuhete suhtes.


2.5. Kui Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimused on Teenusetingimustega vastuolus, kehtib Teenusetingimustes sätestatu. Kui Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimused või Teenusetingimused on Kindlustusmaaklerilepinguga vastuolus, kehtib Kindlustusmaaklerilepingugas fikseeritu.


2.6. Kindlustusmaakleril on õigus muuta ühepoolselt Kindlustusmaakleritingimusi, teatades sellest Kliendile või oma veebilehe (www.inpro.ee) vahendusel vähemalt 1 (üks) nädal ette. Kliendil on õigus Kindlustusmaaklerileping hiljemalt muudatuste jõustumise ajaks üles öelda, kui Klient muudatustega ei nõustu. Ülesütlemise kohta peab Klient saatma Kindlustusmaaklerile kirjaliku või muul kokkulepitud viisil teate Kindlustusmaakleritingimustes nimetatud aadressile vähemalt 7 (seitse) päeva ette.


2.7. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimustes mitmust ja vastupidi.


2.8. Poolte vaheline suhtlus toimub Poolte kokkulepitud keeles.

3. KINDLUSTUSMAAKLERI SELGITUSED ENNE KINDLUSTUSMAAKLERILEPINGU SÕLMIMIST


3.1. Kindlustusmaakler on Kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte Inpro Insurance Brokers OÜ (reg.kood 14778803), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (https://www.fi.ee). Inpro Insurance juriidiline asukoht on Raua 32-13, Tallinn 10152, Eesti, telefon (+372) 383 8118, e-post: info@inpro.ee


3.2. Inpro Insurance pakub Teenust lähtuvalt Kliendi huvidest, vahendades talle lepinguid sõltumatu analüüsi alusel. See tähendab, et Inpro Insurance on Kliendi suhtes kindlustusseltsiga Kliendi esindajaks ja teeb kindlustuslepingute vahendamisel kindlustusseltsidega koostööd ainult niivõrd, kuivõrd see on kindlustuspakkumuste küsimiseks, kindlustuslepingu sõlmimise vahendamiseks ja Kliendi abistamiseks kahju korral vajalik.


3.3. Inpro Insurance-i vahendustasu on üldjuhul kindel protsent kindlustusmaksest või fikseeritud tasu.


3.4. Inpro Insurance võib saada vahendustasu nii Kindlustusvõtjalt, kui ka viisil, et Kindlustusvõtja eest tasub vahendustasu kindlustusselts või mõlemat eelkirjeldatud viisi kombineerides. Inpro Insurance avaldab Kliendile alati tema poolt saadava vahendustasu suuruse ja kelle poolt vahendustasu makstakse ning vahendustasu kujunemise põhimõtted kindlustuslepingu põhiselt.


3.5. Inpro Insurance Brokers OÜ vastutuskindlustusandjaks on Lloyd’s Insurance Company S.A. (Reinsured by Lloyd’s Syndicate CNR 2088), c.c. 0682.594.839 (Belgium). Aadress: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium


3.6. Kindlustusmaakleri tegevuse peale on võimalik pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni (pöördumise tingimused on avaldatud www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsiooni poole (www.fi.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee).


3.7. Inpro Insurance võib punktis 3 sätestatud info avaldada Kindlustusvõtjale suuliselt ja saata hiljem püsival andmekandjal koos Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste ja Pakkumusega.

4. KINDLUSTUSMAAKLERILEPING


4.1. Kindlustusmaaklerileping loetakse sõlmituks, kui Klient on avaldanud Inpro Insurance-ile tahet Teenuse kasutamiseks ning Inpro Insurance on Teenuse osutamisega nõustunud.


4.2. Kliendi tahteavaldus võib olla esitatud suuliselt või kirjalikult või muul viisil püsival andmekandjal ning see võib olla väljendatud ka võrdleva kindlustuspakkumisega nõustumisena, esimese Kindlustusmaakleri pakkumisega seotud makse tasumisena või muu Kliendi kinnitusena. Kindlustusmaakleri nõustumuseks võib olla võrdleva kindlustuspakkumise esitamine Kliendile, muu tegu või kinnitus.


4.3. Kindlustusmaaklerileping sõlmitakse Poolte vahel tähtajatult, kui Klient ei avalda soovi, et Kindlustusmaaklerleping sõlmitaks iga kindlustuslepingu vahendamiseks eraldi.


4.4. Kindlustusmaaklerilepingu dokumentideks on poolte avaldused, nõustumused, teated, Kliendi huvide küsimustikud, Kindlustusmaaklertingimused ning muud dokumendid, arved ja kirjad. Kindlustusmaaklerlepingu dokumendiks on ka Kindlustusmaakleri poolt koostatud võrdlev kindlustuspakkumine.


4.5. Inpro Insurance võib Kliendi sooviavalduse/käsundi täitmiseks kasutada teise Kindlustusmaakleri või Kolmanda isiku abi.


4.6. Kindlustusmaaklerilepingu täitmisel tegutseb Inpro Insurance eranditult Kliendi huvides ja seda isegi juhul, kui Kliendi kindlustushuvi täitmiseks omab Inpro Insurance koostöölepinguid kindlustusseltsidega.


4.7. Klient annab Inpro Insurance-ile Kindlustusmaaklerlepingut sõlmides järgmise ulatusega volituse:


4.7.1. Küsima kindlustusseltsidelt Kliendile kindlustuspakkumisi ja pidama Kliendi nimel läbirääkimisi kindlustustingimuste, kindlustussummade, kindlustusmaksete, kindlustuskatete jms osas;


4.7.2. Sõlmima ja muutma, pikendama ning lõpetama Kliendi korraldusel Inpro Insurance-i poolt vahendatud kindlustuslepingut, esitama sellega seotud tahteavaldusi ning nõudma kindlustusmakse tagastamist Kindlustusmaakleri arveldusarvele;


4.7.3. Taganema Kindlustusmaakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingust, kui Klient on jätnud maksmata Kindlustusmaakleri vahendustasu või kindlustuslepingus ettenähtud kindlustusmakse;


4.7.4. Esindama Klienti kahjujuhtumi korral;


4.7.5. Kindlustusmaakleril on õigus küsida Kliendilt kirjalikku volikirja;

4.7.6. Inpro Insurance on õigustatud kasutama Kliendi kindlustushuvi parimaks täitmiseks teise Kindlustusmaakleri abi, andes käesoleva volituse edasi.


4.8. Kliendi volitus Inpro Insurance-ile on kehtiv kuni Kindlustusmaaklerilepingu lõppemiseni või selle tagasivõtmiseni Kliendi poolt.


4.9. Klient kinnitab, et tal on olemas kindlustushuvi, mille suhtes annab ta Inpro Insurance-ile volituse parima kindlustuspakkumise leidmiseks. Klient kannab kõik kahjud, mis tulenevad sellest, et tal endal puudus seaduslik alus Kindlustusmaakleri- või kindlustuslepingu sõlmimiseks või vastava volituse andmiseks Kindlustusmaaklerile.


4.10. Klient kinnitab, et Inpro Insurance Brokers OÜ-le väljastatud volikirjaga tühistab Klient kõik eelnevalt väljastatud volikirjad teistele kindlustusvahendajatele.


4.11. Klient kinnitab et ta on teadlik asjaolust, et kui Inpro Insurance Brokers OÜ tasub kindlustusmakse tema eest (nt. liikluskindlustus), tekib Inpro Insurance Brokers OÜ-l tema suhtes kindlustusmakse tagasinõude õigus.


4.12. Kliendil on õigus Kindlustusmaaklerilepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates sõlmimisest.


4.13. Poolel on õigus Kindlustusmaaklerleping 14 (neljateistkümne) – päevase etteteatamisega üles öelda, kui teine Pool lepingut rikub ning teise Poole nõudmisel rikkumist viivitamatult ei lõpeta.

5. MAAKLERI TEGEVUS PEALE MAAKLERLEPINGU SÕLMIMIST SH KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMISE JA VAJADUSEL KA MUUTMISE JA PIKENDAMISE EELNE TEAVE


5.1. Kliendi käsundi täitmiseks, selgitab Kindlustusmaakler välja Kliendi kindlustushuvi, säilitades Kliendi kindlustushuvi ja nõudmiste andmed püsival andmekandjal (nt võrdleval kindlustuspakkumisel, ekirjaga esitatud sooviavaldusel jms).


5.2. Klient on kohustatud avaldama kõik asjaolud, mida Kindlustusmaakler kindlustushuvi väljaselgitamiseks küsib ja lisaks ka need asjaolud, millede puhul on tavapäraselt eeldatav, et need asjaolud võivad avaldada mõju kindlustushuvile.


5.3. Juhul kui Kliendi kindlustushuvi on investeerimisriskiga elukindlustus, hindab Inpro Insurance seda tüüpi lepingu ja selle alusvara sobivust Kliendile ning esitab Kliendile andmed kindlustuslepingu alusvaraks oleva alusvara olemuse ja sellega seotud riskide kohta. Inpro Insurance ei rõhuta sealjuures lepingu sõlmimisest saadavat kasu ilma samaaegsetele riskidele viitamata.


5.4. Juhul kui Kliendi kindlustushuvi on pensionikindlustuse lepingu sõlmimine kogumispensionide seaduse §50 sätestatud korras, teavitab Inpro Insurance Klienti iga kord enne lepingu sõlmist, kogumispensionide seaduse §50 nimetatud andmete osas.


5.5. Kliendi kindlustushuvi täitmiseks esitab Inpro Insurance Kliendile üldjuhul vähemalt 3 kindlustuspakkumist ning esitab need võrdleva kindlustuspakkumisena Kliendile. Inpro Insurance võib esitada vähem kindlustuspakkumisi, kui Klient on andnud Kindlustusmaaklerile sellekohase suunise, see tuleneb kindlustusriski eripärast või Kindlustusmaakleri poolt läbiviidud analüüsist, et Kliendi kindlustushuvi eripära tõttu, ei ole võimalik pakkuda vähemalt kolme kindlustusseltsi võrdlevat pakkumust.

5.6. Juhul, kui Klient ei ole oma kindlustushuvi ja nõudmisi piisavalt selgitanud, võib Inpro Insurance teha võrdleva kindlustuspakkumise, mis Kindlustusmaakleri hinnangul, vastab enim Kliendi kindlustushuvile ning teeb Kliendile lisaks sellele ettepaneku oma kindlustushuvi ja nõudmisi täpsustada.


5.7. Klient peab kindlustuspakkumise üle kontrollima veendumaks, et Inpro Insurance on tema kindlustushuvist õigesti aru saanud ja kajastanud pakkumisel faktiliselt õigeid andmeid. Ebatäpsustest peab Klient teavitama Kindlustusmaaklerit püsival andmekandjal. 


5.8. Olukorras kus, Kliendi kindlustushuvile vastavad kindlustuspakkumused on pakutava kindlustuskatte osas sarnased ja Klient ei ole selgelt avaldanud, mis on tema kõige olulisem kindlustushuvi, lähtuvad Inpro Insurance ja Klient eeldusest, et selleks on soodsaim kindlustusmakse.


5.9. Kindlustusmaakler märgib võrdleval kindlustuspakkumisel Kliendi kindlustushuviga enim sobiva kindlustuslepingu soovituse ning põhjendab seda Kliendile. Juhul, kui Inpro Insurance ei esita muud põhjendust, siis soovitab ta seda pakkumist selletõttu, et see vastab Kindlustusmaakleri hinnangul kõige rohkem Kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele.


5.10. Juhul, kui Klient oma valikust ei teata, kuid soovib kindlustuslepingut, loetakse, et ta nõustub Kindlustusmaakleri soovitusega ja soovib sõlmida kindlustuslepingu selle alusel.


5.11. Klient kinnitab oma kindlustuspakkumisega nõustumist kirjalikult või püsival andmekandjal või esimese makse tasumisega. Nõustudes kindlustuspakkumisega, nõustub Klient ka kindlustuslepingu soovituse kohta esitatud põhjendusega.


5.12. Inpro Insurance selgitab, et enne Kliendile kindlustuspoliisi või kindlustussertifikaadi edastamist võib Inpro Insurance edastada Kliendile kindlustusmakse või kindlustusmakse esimese osamakse arve ning nõuda selle tasumist, välja arvatud, kui seadusega ei ole ettenähtud teisiti.


5.13. Inpro Insurance selgitab, et makse loetakse tasutuks, kui see on tasutud vähemalt arvel näidatud suuruses, ebapiisavas summas arve tasumisel ei loeta makset sooritatuks ja Inpro Insurance tagastab tasutud summa. Esimese kindlustusmakse tasumine on üldjuhul kindlustuslepingu jõustumise üheks tingimuseks.
5.14. Inpro Insurance selgitab võrdlevas kindlustuspakkumises Kliendile sõlmitava kindlustuslepingu tingimusi, sh kindlustusmaksete suurust ning kindlustuslepinguga seotud piiranguid ja välistusi.


5.15. Inpro Insurance selgitab Kliendile, et kindlustusjuhtumi toimumisel peab ta teavitama sellest kindlustusseltsi ja kahju hüvitamine toimub kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega, millest olulisemaid tutvustab Inpro Insurance Kliendile kindlustuspakkumuses.


5.16. Inpro Insurance selgitab Kliendile, et ta saab vahendustasu Kindlustusandjalt, kes maksab Teenussuhtes vahendustasu Kliendi eest või Kliendilt või mõlemad variandid korraga. Täpse vahendustasu suuruse sh Kindlustusandjalt saadava vahendustasu suuruse avalikustab Inpro Insurance Kliendile üldjuhul võrdlevas kindlustuspakkumises või selle mõnes muus dokumendis, iga kindlustuslepingu kohta eraldi.


5.17. Inpro Insurance selgitab Kliendile, et Inpro Insurance Brokers OÜ on Kliendi esindaja ja asjaolu, et Inpro Insurance omab Kliendi kindlustushuvi täitmiseks koostöölepinguid kindlustusseltsidega, ei tekita Inpro Insurance-ile huvide konflikti, kuna vastavad lepingulised suhted on Kindlustusmaaklerile vajalikud Kliendi kindlustushuvile vastava kindlustuspakkumuse koostamiseks. Asjaolu, et kindlustusselts võib maksta Kindlustusmaaklerile vahendustasu, ei muuda Inpro Insurance-it seltsi esindajaks kuna Kliendi ja Inpro Insurance-i vahelise Kindlustusmaaklerilepingu kohaselt, tasub kindlustusselts vahendustasu Kindlustusvõtja eest.


5.18. Inpro Insurance nõustab Klienti ka muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes ja seda ka juhul kui Kliendil ei ole kohest huvi kindlustuspakkumuse saamiseks, vaid Klient soovib esmalt Kindlustusmaakleripoolset nõustamist (nt riskikaardistus). Käesolevas punktis sätestatud nõustamise eest tasu maksmise lepivad Inpro Insurance ja Klient kokku eraldi kokkuleppega.


5.19. Kindlustuslepingu muutmiseks ja erakorraliseks ülesütlemiseks esitab Klient Inpro Insurance-ile püsival andmekandjal sooviavalduse. Inpro Insurance edastab Kliendi esindajana vastava avalduse kindlustusseltsile ja kindlustusleping muudetakse või lõpeb kindlustusseltsi nõusolekul või vastavalt seadusele. Inpro Insurance-il on õigus kindlustuslepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ka ilma Kliendi eraldi sooviavalduseta, kui see tuleneb Kindlustusmaakleritingimustest või Kliendi volitusest.


5.20. Kliendil on õigus pöörduda Kindlustusandjaga tekkivate vaidluste lahendamiseks lepitusorgani poole (www.eksl.ee), Tarbijakaitseameti juures oleva tarbijavaidluste komisjoni poole (www.tarbijakaitseamet.ee).


5.21. Kliendil on õigus pöörduda kohtu poole 1 (ühe) aasta jooksul kindlustusseltsi kahju hüvitamise kohta täieliku või osalise keeldumise otsuse tegemisest. Hagi tuleb esitada kindlustusseltsi või tema filiaali asukoha järgsesse või kahjujuhtumi toimumise koha järgsesse kohtusse. Kliendil on võimalik pöörduda kohtusse ka ainult kahju suuruse kindlaks tegemiseks eeltõendamismenetluses, ilma hagi esitamata.

6. ANDMETE SALADUS JA KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE


6.1. Inpro Insurance on kohustatud hoidma saladuses kõiki Kliendi andmeid, mis on õigusnormides käsitletud konfidentsiaalsetena.


6.2. Kindlustusmaaklerile teatavaks saanud Kliendi kohta käivate andmete, sh delikaatsete isikuandmete, töötlemise eesmärgid, andmete kooseis, andmete avaldamise juhud ja tingimused on sätestatud Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ning konkreetse Teenusega seotud tingimustes.


6.3. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on Üldtingimuste ja sedakaudu ka Tehingusuhte lahutamatuks osaks.

7. INFO VAHETAMINE


7.1. Inpro Insurance edastab Kliendile infot oma büroos, interneti kodulehel, massiteabevahendites või muul kokkulepitud viisil. Personaalseid teateid Tehingusuhete kohta edastab Inpro Insurance Kliendile sidevahendi, posti või e-kirja teel. Olenevalt teate sisust valib Inpro Insurance viisi, mis on Inpro Insurance-i hinnangul kõige mõistlikum ja tagab info jõudmise Kliendile.


7.2. Kui Klient on teatanud Inpro Insurance-ile enda kontaktandmed (nt postiaadress, e-posti aadress, sidevahendi number) on ta sellega ühtlasi andnud nõusoleku, et Inpro Insurance võib edastada nendel kontaktandmetele teavet Kindlustusmaaklerlepingu, Kindlustusmaaklerlepingu üldtingimuste ja Kliendi Andmete Töötlemise põhimõte kohta ning Kolmanda isiku infot, sh. reklaam, ning personaalseid teateid Tehingusuhte kohta.


7.3. Inpro Insurance-i poolne suhtlus Kliendiga, mis seisneb Inpro Insurance-i poolt edastatud uudistes, artiklites ja infokirjades, ei ole käsitletavad Kindlustusmaakleripoolse soovituse andmisena ühegi tehingu tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Inpro Insurance ja Klient on selles eraldi kokku leppinud.


7.4. Kui Klient esitab Inpro Insurance-ile teateid või avaldusi suuliselt telefoni teel, on Inpro Insurance-il õigus need salvestada, säilitada ja vajadusel taasesitada.


7.5. Kui Klient ei ole saanud Inpro Insurance-ilt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saamine oli Inpro Insurance-iga kokku lepitud, peab Klient sellest Kindlustusmaaklerile teatama kohe, kui on möödunud tähtaeg, millal oli mõistlik oodata vastava teate saabumist.


7.6. Klient on kohustatud Kindlustusmaaklerit informeerima kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud Inpro Insurance-ile esitatud dokumentides või andmetes ja omavad mõju Tehingusuhete täitmisele.


7.7. Kui Klient ei ole oma punktides 7.5 ja 7.6 sätestatud informeerimiskohustust täitnud, siis on Inpro Insurance-ile õigus eeldada Inpro Insurance-i valduses olevate andmete õigsust.


8. VASTUTUS


8.1. Inpro Insurance ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Tehingusuhtest nõuetekohaselt, mõistlikult heas usus järgides vajalikku hoolsust ning tavasid ja praktikaid.


8.2. Inpro Insurance ei vastuta infosüsteemide tõrgetest tekkinud kahjude eest, juhul kui tõrge ei ületanud 48 tundi.


8.3. Inpro Insurance ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud (nt. saamata jäänud tulu).


8.4. Inpro Insurance ei vastuta kahju eest, mille põhjustas vääramatu jõud, Kindlustusmaakleri tegevusest sõltumatu Kolmas osapool või sündmus, mille välistamist ei saanud Kindlustusmaaklerilt mõistlikult eeldada.


8.5. Kahju hüvitamise nõude läbivaatamisel lähtuvad Pooled põhimõttest, et kui Inpro Insurance on täitnud Kliendi suhtes piisavat hoolsuskohustust, vastutab Inpro Insurance ainult süü olemasolul.

9. ERITASU JA ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KOHALDAMISE TINGIMUSED


9.1. Juhul, kui Inpro Insurance on teinud Kliendile kindlustuspakkumise ja Klient sõlmib lepingu kindlustusseltsiga otse või teise kindlustusvahendaja kaudu ja sarnastel tingimustel kindlustuspakkumisega, loetakse et Inpro Insurance on oma kohustuse täitnud ja Inpro Insurance-il on vastavalt VÕS §664 õigus vahendustasule vastavalt punktile 3.3., kuid mitte vähem kui 99 eurot. Inpro Insurance-il on ühepoolselt õigus miinimumsummat vähendada. Eritasu korral on vahendustasu kohustatud maksma klient.


9.2. Kui Klient jätab Inpro Insurance-ile õigeaegselt tasumata punktis 4.11 sätestatud makse, on Inpro Insurance-il õigus nõuda ühekordset leppetrahvi poole kindlustusmakse suuruses summas ja viivist 0,5% tasumata kindlustusmakselt iga viivitatud päeva eest. Enne leppetrahvi nõudmist peab Inpro Insurance kliendile andma täiendava tähtaja makse tasumiseks ning hoiatama kohustuse täitmata jätmisel leppetrahvi kohaldamisest.

bottom of page